Codul etic şi regulile de conduită

CODUL ETIC ŞI REGULILE DE CONDUITĂ ALE PERSONALULUI DIN CADRUL

CENTRULUI DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI SĂLAJ

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare și principii generale

ART. 1 Domeniul de aplicare

 1. Codul de conduită a personalului din autorităţile şi instituţiile publice, denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual.
 2. Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,

încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic și a OSGG nr.600/ 2018 Standardul 1 – Etică și integritate.

ART. 2 Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin:

 1. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual;
 2. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
 3. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din administraţia publică, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.

ART. 3 Principii generale

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:

 1. supremația Constituției și a legii – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;

b) prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor  în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

 1. profesionalismul  – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 2. imparţialitatea şi independența  – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât cel public;
 3. integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este  interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

g) libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea– principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună- credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

i) deschiderea şi transparenţa– principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;

j) responsabilitatea și răspunderea – principiu potrivit căruia personalul contractual răspunde în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător;

ART. 4 Termeni

În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. autoritate publică – organ de stat sau al unității administrativ-teritoriale care acționează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public;
 2. instituție publică – structură funcțională care acționează în regim de putere publică și/sau prestează servicii publice și care este finanțată din venituri bugetare și/sau din venituri proprii, în condițiile legii finanțelor publice;
 3. confidențialitate – păstrarea secretului asupra conținutului activității aflate în desfășurare sau recent finalizate, asupra persoanei acuzată de fraudă și asupra persoanei care face o alegație;
 4. entitate publică – autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actioner majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;
 5. etică – un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup;
 6. evaluare – funcție managerială care constă în compararea rezultatelor cu obiectivele, depistarea cauzală a principalelor abateri (pozitive și negative) în vederea luării unor măsuri cu caracter corectiv sau preventiv;
 7. integritate – calitatea/capacitatea de a fi onest și correct, de a avea standard morale puternice, inclusiv determinarea de a nu diminua aceste standarde; caracter integru, sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduit omului; onestitate cinste, probitate;
 8. personal contractual ori angajat contractual – persoana numită într-o funcţie în autorităţile  şi  instituţiile  publice  în  condiţiile  Legii  nr.  53/2003,  republicată, cu  modificările ulterioare;
 9. funcție contractuală – ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică, în temeiul legii, în fișa postului personalului angajat pe bază de contract individual de muncă în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările ulterioare;
 10. funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului;
 11. interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
 12. interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;

m) notificare – comunicarea scrisă făcută unui salariat în scopul de a-l informa; notificarea

se trimite salariatului înaintea procedurilor de cercetare;

n) conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct

ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât

afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor

ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în  exercitarea

funcţiei deţinute;

o) informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care

rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de

suportul ei;

p) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată

sau identificabilă;

q) sesizare – înștiințare pe cale ierarhică despre un caz care necesită cercetare;

r) valori etice – valori ce fac parte din cultura entității publice și constituie un cod

nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele.

ART. 5 Valorile etice

(1) Personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj are obligația de a cunoaște și susține valorile etice și valorile instituției, să respecte și să aplice reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

(2) Conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj trebuie să sprijine și să promoveze, prin deciziile sale și prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților.

(3) Conducerea Centrului de Cultură de Cultură și Artă al Județului Sălaj are obligația de a adopta un cod de conduită, de a dezvolta și de a implementa politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

(4) Conducerea Centrului de Cultură și Artă al Judeâului Sălaj înlesnește comunicarea deschisă către personalul instituției a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul entității.

(5) Acțiunea de semnalare a neregulilor de către personalul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitare a unei îndatoriri profesionale.

(6) Personalul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, are cunoștință, este protejat împotriva oricăror discriminări, iar managerul are obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile care se impugn.

(7) Conducerea și personalul Centrului de Cultură și artă al Județului Sălaj sunt obligați să aibă o abordare constructivă față de sistemul de control intern managerial, a cărui funcționare o sprijină în mod permanent.

(8) Declararea averilor, a intereselor și a bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toți factorii vizați, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL II

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL

ART. 6 Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Personalul contractual angajat al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

(2) În exercitarea funcţiei, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru  a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

ART. 7 Respectarea Constituţiei şi a legilor

 1. Personalul contractual al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj are obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să promoveze supremația legii, să respecte Constituţia și legile ţării, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația cu administrația publică şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 2. Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

ART. 8 Profesionalismul și imparțialitatea

(1)Personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj trebuie să exercite funcția cu obiectivitate, imparțialitate și independent, fundamentându-și activitatea, soluțiile propuse și deciziile pe dispoziții legale și pe argumente tehnice și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

(2) În activitatea profesională, personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj are obligația de promptitudine cu privire la promovarea și implementarea soluțiilor propuse și a deciziilor, în condițiile prevăzute la alin. (1) al acestui articol.

(3) În exercitarea funcției, personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj trebuie să adopte o atitudine neutră față de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură și să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerințe sau influențe de orice natură.

ART. 9 Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

 1. Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
 2. Personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj îi este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorității sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau  drepturile  instituţiei  ori  ale  unor  funcţionari  publici  sau  angajaţi  contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

f) să dezvăluie și să folosească informații care au caracter secret, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

 1. Prevederile alin. (2) lit. a) – f) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 2. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

ART. 10 Libertatea opiniilor

 1. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 2. În activitatea lor, angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.
 3. În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

ART. 11 Activitatea publică

 1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
 2. Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

ART. 12 Activitatea politică

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

 1. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

ART. 13 Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

  ART. 14 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

 1. În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 2. Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
 1. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 2. dezvăluirea aspectelor vieţii private;
 3. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 1. Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
 1. promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
 2. eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

  ART. 15 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

 1. Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
 2. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
 3. În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

  ART. 16 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

(1)Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii  sau  orice  alt  avantaj,  care  le  sunt  destinate  personal,  familiei,  părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le  pot  influenţa  imparţialitatea  în  exercitarea  funcţiilor  publice  deţinute  ori  pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care personalul contractual le-a primit în exercitarea mandatului sau a funcției contractuale deținute, care se supun prevederilor legale specifice.

ART. 17 Participarea la procesul de luare a deciziilor

 1. În procesul de luare a deciziilor, angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 2. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

ART. 18 Obiectivitate în evaluare

 1. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
 2. Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 3. Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

ART. 19 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

 1. Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 3. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
 4. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

ART. 20 Utilizarea resurselor publice

 1. Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 2. Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice, numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
 3. Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
 4. Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

ART. 21 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

 1. Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
 1. când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 2. când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 3. când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
 1. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

CAPITOLUL III

VALORI FUNDAMENTALE

ART. 22 Angajamentul

Angajamentul presupune dorinţa fiecărui salariat şi a conducerii instituţiei de a progresa în stăpânirea funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţi performanţele, conform planurilor de acţiune decise de comun acord pentru a asigura cetăţenilor un serviciu de calitate.

ART. 23 Lucrul în echipă

Angajații autorității trebuie să conlucreze și să primească sprijin din partea conducerii. Spiritul de echipă trebuie simțit și exprimat în relațiile cu ceilalți colaboratori, indiferent de originea lor culturală sau profesională.

ART. 24 Transparenţa internă şi externă

 1. Pe plan intern, transparenţa însemnă împărţirea succesului, dar şi a dificultăţilor. Aceasta permite rezolvarea rapidă a acestora, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii cetăţeanului, echipei, partenerilor instituţiei sau clienţilor instituţiei.
 2. Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea relaţiilor cu cetăţenii, partenerii și clienţii instituţiei, care trebuie pusă sub dublă constrângere: a încrederii şi a eticii.

(3)Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj trebuie să se comporte şi să fie perceput ca o instituţie responsabilă şi etică.

ART. 25  Confidenţialitatea

(1)    În acordarea serviciilor din administraţia publică locală, se impune luarea de măsuri posibile şi rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor.

ART. 26 Demnitatea umană

 1. Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.

(2) Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.

ART. 27 Conflictul de interese

Personalul trebuie sa evite orice situație care implică sau poate genera conflicte între propriile interese. Loialitatea și sarcinile de serviciu ale angajaților nu trebuie compromise în niciun fel de interesele personale. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat managerului, de către persoana care l-a sesizat, înainte ca acesta să producă efecte de orice natură.

    ART. 28 Declararea averilor și a intereselor

Personalul cu funcții de conducere are obligația de a completa și înregistra Declarația de avere și Declarația de interese, conform prevederilor legale.

ART. 29 Protecția datelor cu caracter personal

(1) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin angajații și reprezentanții săi, este obligată să respecte confidențialitatea în legătură cu datele cu caracter personal, faptele, informațiile sau documentele clasificate despre care iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu , conform legislației și  procedurilor inteme aprobate.

(2) Este interzisă   dezvăluirea, către  alți angajați sau către un terț, a  informațiilor confidențiale ale instituției, fără aprobarea managerului.

ART. 30 Protejarea personalului, respectarea securității și sănătații muncii

(1) lnstituția respectă și protejează demnitatea angajatilor săi și dreptul la viață privată, inclusiv al protecției și asigurării confidențialității datelor cu caracter personal.

(2) Instituția prețuiește și apără sănătatea și securitatea în muncă, asigură protecția la locul de muncă ș i respectă drepturile angajaților.

(3) Instituția nu tolerează și va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acțiuni de hărțuire sexuală, intimidare psihică, amenințări sau violență fizică.

 

CAPITOLUL IV

REGULILE DE COMPORTAMENT ŞI CONDUITĂ

ART. 31 Personalul  din  cadrul  Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj  va  respecta  și  aplica  următoarele norme de conduită colegială:

a) relațiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranță, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială, interzicerea fraudei;

b) orice  angajat   al   instituției    va   evita   lezarea   libertății    de  opinie,              vizând convingerile politice și religioase;

c) orice angajat al instituției va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relațiile cu ceilalti colegi;

d) între angajații instituției responsabili cu resursele umane, se înterzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegii care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;

e) în evaluarea competenței profesionale, se vor utiliza criterii care au in vedere performanța și rezultatele profesionale;

 1. încurajarea diseminării cunoștințelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea instituției;
 2. orice angajat trebuie să evite, prin afirmații, aprecieri sau acțiuni, să afecteze imaginea profesională și/sau socială a oricărui alt coleg, cu excepția situațiilor prevăzute și formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);
 3. întreaga activitate trebuie să permită accesul la informațiile care interesează pe toți posibilii candidați la un post, instituțiile cu care entitatea asigură astfel o informare corectă și facilitarea egalității de șanse, precum și asigurarea accesului echitabil la documentele / actele necesare înscrierii la examen/ concurs.

ART. 32 Angajații instituției Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită managerială:

a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;

b) promovarea standardelor profesionale și morale specifice;

c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice;

d) evaluarea corectă conform prevederilor din fișa postului;

e) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală și/sau ilegitimă, din perspectiva funcției deținute;

f) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorității;

g) interzicerea oricărei forme de hărțuire a angajaților, indiferent de statutul și funcția persoanei hărțuite;

h) exercitarea atribuțiilor ierarhic-superior, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării ți consilierii manageriale corecte și obiective.

ART. 33 În exercitarea atribuțiilor, angajaților Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj le sunt interzise:

 1. consumul de substanțe psihotrope sau alcool;
 2. organizarea pariurilor și a jocurilor de noroc;
 3. folosirea dotărilor și a bazei materiale în vederea obținerii de beneficii financiare personale;
 4. distrugerea intenționata a dotărilor și a bazei materiale din spațiile instituției;

e) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;

f) organizarea de activități care pot pune în pericol siguranța și securitatea angajaților/

colaboratorilor sau a altor personae aflate în incita instituției.

ART. 34 Valorile fundamentale

Angajamentul presupune dorința fiecărui salariat de a progresa în stăpânirea funcției deținute și de a-și îmbunatăți performanțele, conform planurilor de acțiune decise de comun acord, pentru a asigura servicii de calitate, programe și proiecte în folosul Comunității.

ART. 35 Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:

a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunităţii;

b) promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele  descrise  în acest articol de către conducerile instituţiei, compartimentelor, birourilor, serviciilor administrative;

c)  discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;

d) formularea în faţa clienţilor a unor comentarii lipsite de  curtoazie  la adresa pregătirii profesionale, a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;

e) utilizarea  şi  dezvăluirea  în  activitatea  administrativă  a  informaţiilor transmise cu titlu confidenţial de un alt coleg.

CAPITOLUL V

SANCŢIUNI, MODUL DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR

ART. 36 Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică atrage răspunderea persoanei vinovate.

ART. 37 Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în conformitate cu normele codului de conduită al personalului contractual.

ART. 38 Reclamaţiile şi sesizările se pot face şi verbal managerului, și contabilului șef, sau în scris şi adresat instituţiei.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII  FINALE

ART. 39 Răspunderea

 1. Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.
 1. Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.
 1. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
 1. Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

ART. 40 Informare şi publicitate

Prezentul cod etic este obligatoriu a fie respectat de către toţi angajaţii Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, se va aduce la cunoştinţă tuturor angajaţilor, şi se va afişa la sediul instituţiei într-un loc vizibil.

Manager,

Săuca Vasile Daniel

 

       Consilier Juridic,                                                                                             Consilier de etică,

         Bolgar Tudor                                                                                                   Barbor Maria

Sari la conținut