Regulament de organizare și funcționare SPAM

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a Școlii Populare de Arte și Meserii din cadrul

Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj

 

 

Art. 1 Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sălaj funcționează ca secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj.

 

Art. 2 Şcoala Populară de Arte și Meserii Sălaj funcţionează în conformitate cu Legea Educației Naționale, cu normele didactice în vigoare, cu prevederile legislaţiei române în vigoare, cu cele cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și cu cele cuprinse în prezentul regulament-cadru. Principiile care guvernează activitatea Școlii Populare de Arte și Meserii Zalău sunt: transparența, egalitatea de tratament, continuitatea, adaptabilitatea, accesibilitatea, responsabilitatea și furnizarea serviciilor la standarde de calitate în concordanță cu strategiile culturale și educative stabilite la nivel national și local.

 

Art. 3 Şcoala Populară de Arte și Meserii Sălaj funcționează în punctul de lucru al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr. 29, judeţul Sălaj. Adresa oficială de corespondență este cea de la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj: Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 12, județul Sălaj, număr de telefon/fax: 0260/612870, adrese de email: caietesilvane@yahoo.com și office@caietesilvane.ro.

 

Art. 4 (1) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin Şcoala Populară de Arte și Meserii, iniţiază şi desfăşoară programe de învăţământ în domeniul educaţiei permanente, al artei, al culturii, al obiceiurilor și meșteșugurilor tradiţionale, al creaţiei populare, urmărind cu consecvenţă:

 păstrarea specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte prin programe de școlarizare;

– inițierea, dezvoltarea și intensificarea schimburilor culturale pe plan local, național și internațional, prin: concursuri, festivaluri, tabere, expoziții etc.;

– organizarea de servicii culturale suplimentare prin intermediul cărora sunt valorificate rezultatele programelor de educație oferite: audiții, înregistrări, organizări de evenimente în colaborare cu alte instituții de cultură, spectacole, concerte, expoziții, tabere de creație, schimburi culturale etc.;

 conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

 stimularea creativităţii şi talentului;

 învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;

 cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.;

 dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internațional;

– organizarea şi desfăşurarea de activităţi de învăţământ artistic în toate domeniile, precum şi activităţi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale;

– organizarea şi desfăşurarea de spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale etc.;

– promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice locale, precum şi creaţia populară contemporană;

– promovarea tinerelor talente din rândul propriilor cursanţi;

– iniţierea, organizarea şi participarea, prin propriile formaţii artistice, la concursuri şi festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

– educaţia permanentă şi formarea profesională continuă în afara sistemelor formale de educaţie;

– asigurarea participării la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

– organizarea şi realizarea și a altor activităţi, în conformitate cu obiectivele şi misiunea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru atingerea obiectivelor specifice Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj, vor fi utilizate şi valorificate funcţiile specifice patrimoniului cultural: funcţia socială, cea economică şi cea pedagogică.

 

Art. 5 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj are următoarele atribuţii principale:

 1. a)organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic, în toate domeniile (muzical, artă plastică, coregrafie etc.) şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale:

 întocmeşte şi asigură îndeplinirea planurilor anuale de şcolarizare, în concordanţă cu programa analitică;

 planifică activitatea instructiv-educativă a şcolii;

 1. b)organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice (spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale etc.);
 2. c)promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană;
 3. d)promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi;
 4. e)poate avea propriile formaţii artistice, iniţiază, organizează, participă la concursuri şi festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
 5. f)asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale, internaţionale;
 6. g)organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 6 Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj, ca secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, în vederea pregătirii, prin programul propriu de şcolarizare, a diferitelor categorii de populaţie, indiferent de sex, vârstă, religie etc. De altfel, menirea școlilor populare de arte și meserii este de a oferi alternative la învățământul educațional clasic formal, întrucât oferta de servicii a școlilor populare de arte și meserii se adresează atât celor de vârstă școlară, cât și adolescenților și adulților, indiferent de pregătirea profesională a acestora din urmă.

 

Art. 7 Pentru realizarea obiectivelor sale referitoare la educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație, Școala Populară de Arte și Meserii din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj organizează cursuri și programe educaționale de inițiere, perfecționare și specializare a unor abilități din domeniile cuprinse în planul de școlarizare. Serviciile de educaţie permanentă oferite de Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj constau în cursuri de specialitate teoretice şi practice și participarea la producţii artistice (de obicei, câte una pentru fiecare semestru) şi la spectacole. Structura disciplinelor, materialele și dotările necesare susținerii cursurilor, precum și durata acestora, sunt precizate în planul de școlarizare, care este aprobat în fiecare an prin Hotărâre a Consiliului Județean Sălaj și avizat de către Consiliul de Administrație al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și poate fi modificat în funcție de obiectivele Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și de dinamica cerințelor educaționale pentru fiecare domeniu în parte.

 

Art. 8 În funcție de specializare/disciplină, durata cursurilor la Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj, precum și vârsta minima a cursanților de la fiecare specializare în parte sunt prevăzute în planul de școlarizare.

 

Art. 9 Cursurile permanente încep de regulă la data de 15 Septembrie a fiecărui an și se finalizează la data de 15 Iunie a anului următor. În funcție de nevoile stabilite de conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cursurile pot avea activitatea prelungită și pe perioada restului anului.

 

Art. 10 La cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj se pot înscrie persoane indiferent de sex, naționalitate, pregătire profesională sau alte criteria discriminatorii. Înaintea verificării aptitudinilor artistice în domeniile solicitate, potențialii cursanți completează o fișă de înscriere și achită o taxă de înscriere, al cărei cuantum este de asemenea stabilit prin Hotărâre a Consiliului Județean Sălaj. Sunt declarate admise la testare acele persoane cu calități evidente sau predispoziții pentru opțiunea făcută la o disciplină artistică, acestea urmând să încheie anual contracte de studii cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Finalizarea cursurilor se face prin susținerea unui examen de absolvire și eliberarea diplomei de absolvire, pe care este menţionată specializarea absolvită și în care sunt înscrise mediile anuale și media examenului de diplomă. De asemenea, odată cu absolvirea se achită o taxă de eliberare diplomă, al cărei cuantum este stabilit tot prin Hotărâre a Consiliului Județean Sălaj.

 

Art. 11 Transferul elevilor de la alte școli populare de arte și meserii la Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj nu se poate efectua în cursul anului școlar. Transferurile se pot efectua doar între anii școlari, pe baza unei solicitări de transfer venită din partea elevului sau, după caz, a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al acestuia. Transferul poate fi acceptat în baza unei testări efectuate de către o comisie de specialitate. Nu se acceptă transferul în care media examenului de sfârșit de an școlar anterior de la școala de proveniență este mai mică de 9.

 

Art. 12 În cazul claselor de dansuri populare, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj nu are obligația de a achiziționa costume populare și accesorii, putând asigura baza materială necesară activității în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, precum și prin identificarea unor sponsori, parteneri sau a unor alte surse de finanțare/donație.

 

Art. 13 Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin Școala Populară de Arte și Meserii, se obligă:

 1. a) să presteze servicii de educaţie permanentă de calitate și să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;
 2. b) să asigure baza materială necesară activității la clasă;
 3. c) să asigure condiţii (în limita posibilităţilor financiare) de participare a cursanţilor la spectacole, expoziţii, festivaluri judeţene, naţionale şi internaţionale organizate de şcoală.
 4. d) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor;
 5. e) să asigure că tot personalul Școlii Populare de Arte și Meserii respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare;
 6. f) să asigure că toți cursanții sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare;
 7. g) să asigure că personalul Școlii Populare de Arte și Meserii are o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite elevilor;
 8. h) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului.
 9. i) să asigure că personalul angajat al Școlii Populare de Arte și Meserii nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;
 10. j) să asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii;
 11. k) să asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje;
 12. l) să desfășoare în Școala Populară de Arte și Meserii activități care respectă normele de moralitate și nu pun în nici un moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului angajat al Școlii Populare de Arte și Meserii;
 13. m) să asigure că în Școala Populară de Arte și Meserii sunt interzise activitățile politice și de prozelitism religios;
 14. n) să efectueze selecția elevilor care vor participa la spectacole și festivaluri-concurs.

 

Art. 14 (1) Cursanții de la clasele Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj se obligă:

 1. a) să respecte regulamentele şi regulile Şcoalii Populare de Arte și Meserii și ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, având o conduită și un comportament adecvat calităţii de cursant al acesteia, față de conducerea instituției, față de profesorul sau prestatorul de servicii la ale cărui cursuri participă, dar și față de bunurile din instituție;
 2. b) să frecventeze cursurile. Dacă se vor constata abateri disciplinare majore, prin înregistrarea de absenţe de peste 30%, se va trece la exmatricularea elevului, iar în cazul unor abateri disciplinare minore, se va sancţiona prin avertisment scris;
 3. c) să desfăşoare o activitate continuă de pregătire prin studiu individual, care să-i asigure o pregătire cât mai eficientă în domeniul ales;: întreținerea formei vocale, instrumentale și fizice, muzicalitate, dicție, solfegiu, vocalize, inițiere vocală etc.
 4. d) să participe necondiţionat la activităţile cultural-artistice propuse, în cazul în care este solicitat;
 5. e) să achite taxa anuală de şcolarizare, al cărei cuantum este stabilit anual prin Hotărâre a Consiliului Județean Sălaj, într-o singură tranșă anuală sau două tranșe semestriale, în funcție de anul de studiu și de clasă. Termenele de achitare a taxei de școlarizare sunt stabilite prin contractul de studii. Taxa de școlarizare achitată nu se returnează. Taxa de şcolarizare acoperă parţial costurile pentru susţinerea cursurilor şi nu substituie participarea şi implicarea cursanţilor în activităţile instituţiei şi nici prezenţa acestora la cursuri.
 6. f) să respecte prevederile prezentului regulament, ale contractului de studii semnat la începutul fiecărui an educațional, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, ale Regulamentului de Ordine Interioară al aceleiași instituții, regulile de circulație, normele de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului;
 7. g) să nu distrugă documentele din portofoliul educațional aparținând Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
 8. h) să nu deterioreze bunurile din patrimoniul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);
 9. i) să nu aducă și să nu difuzeze în Școala Populară de Arte și Meserii materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;
 10. j) să nu organizeze și să nu participe la acțiuni de protest care să afecteze imaginea Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj;
 11. k) să nu dețină, consume și comercializeze, în perimetrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări;
 12. l) să nu introducă și/sau să facă uz, în perimetrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj, de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi: muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți și indirecți ai educației și a personalului angajat al Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj;
 13. m) să nu posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 14. n) să nu aducă jigniri și să nu manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
 15. o) să nu provoace/instige/participe la acte de violență în incinta Școlii Populare de Arte și Meserii și în jurul acesteia;
 16. p) să nu părăsească Școala Populară de Arte și Meserii după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu;
 17. q) în cazul în care are peste 18 ani împliniți, răspunde material pentru distrugerile cauzate bunurilor din patrimoniul Școlii Populare de Arte și Meserii, ca secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
 18. r) să interpreteze corect partiturile și să respecte indicaţiile muzicale ale profesorului;
 19. s) să cunoască diverse stiluri şi tehnici muzicale;

ș) să manifeste responsabilitate pentru buna funcţionare a instrumentelor muzicale, manipularea şi păstrarea repertoriului şi a bunurilor materiale.

(2) Cursantului i se recomandă să participe la activităţile culturale organizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în special la cele din domeniul studiat, acestea făcând parte din procesul de formare culturală a sa.

 

Art. 15 Părintele sau, după caz, tutorele ori reprezentantului legal al cursantului în vârstă de până la 18 ani are următoarele obligații:

 1. a) asigură frecvența școlară a cursantului la Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj;
 2. b) trimite cursantul la cursuri numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.);
 3. c) ia legătura cu profesorul cel puțin o dată pe lună, pentru a cunoaște evoluția cursantului;
 4. d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cauzate de cursant;
 5. e) respectă prevederile prezentului regulament, ale contractului de studii semnat și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
 6. f) prezintă un comportament civilizat față de întregul personal angajat al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
 7. g) accesul în incinta Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj le va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii.

 

Art. 16 Personalul angajat este recrutat, după caz, fie prin concurs, fie prin examen, organizat potrivit legii, pe perioadă nedeterminată ori pe perioadă determinată. Prevederile legale privind organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru angajarea personalului se aplică în mod corespunzător și în situațiile de promovare în funcție, grad sau treaptă de salarizare superioară. Evaluarea, promovarea, sancționarea, eliberarea din funcție și destituirea personalului angajat se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data respectivă. Atribuțiile și activitățile personalului se stabilesc prin fișa postului, conform structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, programelor de activitate și sarcinilor de serviciu elaborate de către managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj pe baza legislației incidente.

Art. 17 În Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj, este reglementată activitatea profesorului de serviciu. Programul profesorului de serviciu este de Luni până Vineri, între orele 14:00 și 19:00. În cazul profesorilor care, cu aprobarea conducerii Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, desfășoară activități didactice în zilele de week-end, aceștia vor respecta atribuțiile profesorului de servici:

– verifică presiunea apei din instalația termică;

– verifică instalația electrică;

– la începutul programului, verifică termostatul centralei termice să fie la 22 de grade Celsius;

– la sfârșitul programului, fixează termostatul centralei termice la 18 grade Celsius;

– la sfârșitul programului, verifică fiecare sală de clasă (geamurile să fie închise, să nu există scurgeri de apă, lumina să fie stinsă, filtrele de cafea să fie oprite și xerox-ul să fie oprit;

– dacă constată anumite defecțiuni, anunță pe managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, pe șeful de secție al Școlii Populare de Arte și Meserii și dispeceratul S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL;

– supraveghează părăsirea clădirii în cazul producerii unui incendiu sau a unui exercițiu de evacuare, caz în care sună direct la numărul de urgență 112 și anunță conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj;

– în cazul concediilor medicale ale profesorilor programați să efectueze serviciul, anunță șeful de secție de la Școala Populară de Arte și Meserii pentru reprogramarea serviciului pe școală;

– urmărește respectarea prezentului regulament, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;

– la sfârșitul programului, scrie procesul verbal în caietul de procese verbale în care consemnează evenimentele petrecute în timpul serviciului.

 

Art. 18 (1) Patrimoniul este alcătuit din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a județului Sălaj, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi în proprietatea privată a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

(2) Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.

(3) Bunurile mobile şi imobile se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

(4) Cheltuielile curente şi de capital ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la Consiliul Judeţean Sălaj.

(5) Veniturile proprii se realizează din:

 1. a) taxele de şcolarizare ce se percep pentru selecția, frecventarea și finalizarea cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj;
 2. b) prestarea altor servicii ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Art. 19 (1) Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj este condusă de un șef de secție, numit prin concurs, care se subordonează în activitatea sa managerului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Pe lângă acesta, în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii funcţionează profesori și prestatori de servicii. În sensul prezentului regulament, ”conducerea” reprezintă ansamblul activităților prin care persoanele cu funcții de conducere stabilesc obiectivele personalului din subordinea sa, precum și realizarea acestora, în sensul realizării obiectivelor stabilite la nivelul Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj și per ansamblu la nivelul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

(2) Șeful de secție al Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj are următoarele atribuţii:

 1. a)asigură conducerea activităţii curente și buna administrare a Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj;
 2. b)elaborează, împreună cu conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, programele de activitate;
 3. c)prezintă managerului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, trimestrial și anual, rapoarte de activitate, care cuprind stadiul realizării obiectivelor stabilite şi a prestațiilor colectivului aflat în subordinea sa, precum și propuneri de măsuri necesare pentru dezvoltarea activităţii Școlii Populare de Arte și Meserii în condiţii optime;
 4. d) înștiințează conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj asupra oricăror aspecte despre care are cunoștință referitoare la activitatea Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj, precum și asupra delegării temporare a competențelor în perioada în care se află în imposibilitatea de a conduce secția;
 5. e) facilitează cunoașterea, de către angajații aflați în subordinea sa, a normelor de sănătate și securitate a muncii;
 6. f) depune declarațiile de avere și de interese, în termenul stabilit prin lege, la persoana desemnată responsabilă din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj cu depunerea lor la Agenția Națională de Integritate;
 7. g) păstrează confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea instituției, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un astfel de caracter de către lege;
 8. h) să nu desfășoare activități sau manifestări de natură să prejudicieze interesul și prestigiul instituției și nici activități sau fapte de discriminare;
 9. i) îndeplinește orice alte atribuții conform reglementărilor legale în vigoare sau încredințate de către managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;

 

Art. 20 (1) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare, cu prevederile contractului de studii pe care fiecare cursant îl semnează la începutul fiecărui an educațional, precum și cu dispozițiile cu caracter temporar dispuse de către managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

(2)  Orice modificare şi completare a prezentului regulament va fi propusă de șeful de secție al Școlii Populare de Arte și Meserii, în vederea aprobării de către managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. În cazul apariției unor modificări ale legislației care a stat la baza elaborării prezentului regulament, acesta se va modifica sau completa de la sine.

(3) Prezentul regulament se aduce la cunoștința întregului personal angajat, colaboratorilor și cursanților, prin afișarea la loc vizibil, în fiecare spațiu unde se desfășoară activități ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj. Aceștia se obligă să sesizeze conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj privind încălcarea egulamentului, în măsura în care o pot dovedi.

(4) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru:

– profesorii angajați ai Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, indiferent de durata contractului individual de muncă și de funcția pe care aceștia o dețin;

– prestatorii care prestează servicii de educație permanentă în cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;

– toți cursanții instituției, pe toată durata studiilor:

– părinții sau, după caz, tutorii ori reprezentanții legali al cursanților în vârstă de până la 18 ani.

Sari la conținut