Regulament de organizare și funcționare

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 10 din 22 ianuarie 2016

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE CULTURĂ ŞI

ARTĂ AL JUDEŢULUI SĂLAJ

1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 (1) Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, denumit în continuare Centrul, este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul judeţului, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Sălaj, fiind înfiinţat în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 75 din 28 iunie2010.

(2) Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj este organizat şi funcţionează în baza O.U.G. nr. 118 din 21 Decembrie 2006 privind înfiintarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale şi în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Consiliului judeţean Sălaj.

Art. 2 (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi cu cele ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

(2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare cuprinde:

a) atribuţiile ce revin compartimentelor;

b) relaţiile funcţionale dintre compartimente şi relaţiile funcţionale cu alte autorităţi sau instituţii.

Art. 3 Centrul are sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, jud. Sălaj. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc., vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.

Art. 4 Potrivit organigramei, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj are următoarea structură organizatorică:

– Consiliul de administraţie;

– manager;

– contabil şef,

– Secţia pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale;

– Şcoala populară de arte şi meserii;

– Revista şi Editura „Caiete Silvane”;

– Ansamblul folcloric “Meseşul”;

– Compartimentul de marketing cultural;

– Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare, resurse umane, secretariat, administrativ şi juridic, întreţinere-reparaţii şi deservire.

2. MISIUNEA INSTITUŢIEI

Art. 5 Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj are misiunea de a iniţia programe şi proiecte de educaţie permanentă prin care să asigure o largă ofertă culturală, să conserve şi să valorifice valorile morale şi artistice ale comunităţii locale şi ale patrimoniului naţional, de a organiza şi desfăşura activităţi cultural artistice, urmărind prin aceste activităţi dezvoltarea socio-culturală şi economică a judeţului şi promovarea imaginii acestuia.

3. OBIECTIVE

Art. 6 (1) Obiectivele principale al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj este dezvoltarea instituţiei, urmărind:

a) organizarea a minim 12 acţiuni culturale/an, inclusiv dar nelimitându-se la domeniile pictură, grafică, sculptură, fotografie şi expoziţii de diferite genuri, arhitectură, teatru, dans, coregrafie, cinematografie, muzică, literatură, lecturi publice sau conservare şi protejare a culturii tradiţionale, prin orice fel de sprijin adus acestora, în baza proiectelor elaborate, cu posibilitatea evaluării şi reconsiderarea, după caz, a respectivelor programe şi proiecte în funcţie de dinamica implementării;

b) realizarea a minim două parteneriate cu alte instituţii de spectacole, urmărind optimizarea ofertei culturale şi atragerea unui număr cât mai mare de spectatori;

c) creşterea vizibilităţii Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, prin utilizarea unor tehnici de marketing cultural;

d) atragerea şi menţinerea unor artişti valoroşi în colectivul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj;

e) continuarea organizării evenimentelor culturale de tradiţie în judeţul Sălaj;

f) creşterea gradului de autofinanţare prin atragerea de fonduri pentru realizarea de proiecte culturale şi a altor proiecte definite de obiectivele instituţionale, după caz.

(2) Pentru atingerea obiectivelor specifice instituţiei, vor fi utilizate şi valorificate funcţiile specifice patrimoniului cultural: funcţia socială, funcţia economică şi funcţia pedagogică.

Art. 7 (1) În acest sens, obiectivele instituţiei sunt definite astfel:

a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;

b) conservarea, cercetarea, protejarea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural material şi imaterial;

c) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;

d) integrarea în parteneriate ce vizează proiecte de dezvoltare locală, judeţeană şi regională prin valorificarea patrimoniului cultural – artistic, ca martor şi factor de dezvoltare astfel: generarea de produse turistice; crearea unor bunuri şi servicii culturale pentru uzul colectivităţii locale; dezvoltarea unor inovaţii şi tehnologii pilot în domeniile social şi cultural.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor, instituţia va urmări realizarea următoarelor activităţi:

a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi artistice şi cultural-educative prin secţiile şi compartimentele proprii, precum şi în colaborare cu asociaţii, fundaţii, ansambluri şi formaţii artistice, uniuni de creaţii şi alte instituţii publice şi agenţi economici;

b) promovarea, pe plan judeţean, regional, naţional şi internaţional, a valorilor artistice autohtone din domeniul artelor spectacolelor;

c) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a identităţilor culturale ale minorităţilor naţionale, prin artele spectacolului;

d) organizarea de festivaluri, concursuri, expoziţii şi alte manifestări de cultivare a talentului în toate genurile artei (muzică, teatru, coregrafie, literatură, arte plastice, fotografie etc., inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii neguvernamentale);

e) păstrarea prin programele de şcolarizare a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte;

f) conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi a patrimoniului cultural naţional;

g) stimularea creativităţii şi talentului tinerilor şi persoanelor care urmează forme de educaţie permanentă;

h) dezvoltarea tradiţiei în contemporaneitate, valorificarea ei în viaţa culturală, stimularea procesului de creaţie populară în toate genurile artistice;

i) organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii proprii, cu personal de specialitate, iniţierea şi derularea unor proiecte şi programe cu caracter cultural-artistic, educativ, documentar, în organizare proprie sau colaborare cu persoane fizice şi juridice, asociaţii profesionale;

j) dezvoltarea unor proiecte de valorificare economică şi turistică a patrimoniului cultural cu finanţare diversă;

k) oferirea de consultanţă de specialitate şi dezvoltarea unor proiecte de conservare şi valorificare economică prin atragerea unor specialişti din alte sfere de specialitate pentru promovarea şi valorificarea diverselor resurse patrimoniale (artizani şi artizanat local, interpreţi populari şi folclor local, viaţa comunitară locală etc.);

l) desfăşurarea activităţii de impresariat atât pentru producţii proprii, cât şi pentru alte instituţii similare din ţară;

m) sprijinirea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale ce funcţionează pe raza judeţului;

n) editarea şi tipărirea de publicaţii diverse şi cărţi vizând spaţiul cultural sălăjean.

4. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 8 (1) Consiliul de administraţie este organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

(2) Consiliul de administraţie este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:

– Managerul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj;

– 5 membri desemnaţi de către Consiliul Judeţean;

– 1 membru desemnat de către Preşedintele Consiliului Judeţean.

(3) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, desemnat din rândul membrilor săi, cu votul majorităţii acestora.

(4) Secretariatul Consiliului de administraţie este asigurat de către o persoană din cadrul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, numită de către manager.

Art. 9 Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

a) se întruneşte la sediul Centrului, lunar sau de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

b) este legal întrunit în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi;

c) este prezidat de preşedinte;

d) dezbaterile în Consiliul de administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija managerului;

e) dezbaterile se consemnează în procesul verbal de şedinţă, înregistrat în registrul de şedinţe, şi va fi semnat de către toţi cei prezenţi;

Art. 10 (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi aprobă programele de activitate ale instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare ale Centrului;

b) aprobă colaborările Centrului cu alte instituţii din ţară şi străinătate;

c) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Judeţean şi defalcarea pe activităţi specifice;

d) avizează, în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean, organigrama şi statul de funcţii al instituţiei, tinând seama de scopul, obiectivele şi contribuţiile principale ale acesteia;

e) aprobă regulamentul de ordine interioară al instituţiei;

f) analizează şi avizează măsuri pentru perfecţionarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii;

g) hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs;

h) urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare;

i) analizează modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de administraţie adoptă hotârâri.

5. MANAGERUL

Art. 11 (1) Centrul este condus de către un manager, numit prin concurs, în condiţiile legii;

(2) Managerul are următoarele atribuţii principale:

a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;

b) asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de autorizare ale instituţiei;

c) elaborează programe de activitate care să asigure îndeplinirea misiunii şi obiectivelor instituţiei conform prezentului Regulament;

d) conduce nemijlocit şi concret compartimentele direct subordonate sau cele ce nu au conducere proprie;

e) este ordonator terţiar de credite;

f) aplică personalului din subordine sancţiunile disciplinare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

g) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor judecătoreşti;

h) informează, trimestrial, Consiliul de administraţie asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiilor colectivului pe care îl conduce, stabilind, împreună cu acesta, măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii;

i) angajează personal de specialitate şi administrativ, în concordanţă cu reglementările în vigoare;

j) aprobă fişele postului şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare salariat, întocmite de şefii de secţie/compartimente conform prevederilor legale;

k) răspunde de înregistrarea proiectelor şi activităţilor în jurnalul anual al Centrului;

l) informează, semestrial, Consiliul Judeţean asupra realizării obiectivelor stabilite şi propune măsurile necesare pentru dezvoltarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea calităţii proiectelor;

m) asigură gestionarea şi administrarea corectă, eficientă, în condiţii legii, a bugetului şi patrimoniului instituţiei;

n) elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;

o) asigură respectarea destinaţiei subvenţiilor/alocalţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

p) ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi a serviciilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

q) stabileşte măsuri privind protecţia muncii şi asigură cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite dispoziţii.

(4) În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, desemnată de manager prin dispoziţie scrisă.

6. CONTABILUL  ŞEF

Art. 12 (1) Contabilul şef se subordonează managerului şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare;

b) exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;

d) organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;

e) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;

f) participă, în mod nemijlocit, la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii.

(2) În absenţa contabilului şef, toate atribuţiile sale vor fi exercitate de o persoană desemnată prin dispoziţia managerului.

7. SECŢIA PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE

Art. 13 (1) Personalul încadrat în Secţie îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămintelor culturale;

b) sprijină activitatea aşezămintelor culturale din punct de vedere metodologic, în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate;

c) editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;

d) realizează programe de educaţie permanentă, în parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi străinătate;

e) iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;

f) propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;

g) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale;

h) iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti;

i) asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local.

(2) Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:

a) cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;

b) protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;

c) coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi populare etc.;

d) elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;

e) iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;

f) elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

g) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

h) păstrarea şi cultivarea specificului zonal;

i) stimularea creativităţii şi talentului;

j) revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);

k) cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.;

l) desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând si obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;

m) antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional;

n) dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional

(3) Secţia este organizată la nivel de serviciu.

8. ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII

Art. 14 (1) Personalul încadrat îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) păstrarea, prin programe de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte;

b) conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

c) stimularea creativităţii şi talentului;

d) cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a celei interpretative neprofesioniste în toate genurile artistice – muzică, arte plastice, coregrafie, teatru etc.;

e) organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic în toate domeniile, precum şi activităţi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale;

f) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice (spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale etc.);

g) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană;

h) promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi;

i) iniţiază, organizează şi participă, prin propriile formaţii artistice, la concursuri şi festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

j) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

k) organizează şi realizează alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

(2) Şcoala funcţionează în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, cu prevederile legislaţiei române în vigoare, ale normelor didactice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de Ministerul Culturii şi Cultelor.

(3) Secţia este organizată la nivel de serviciu.

9. REVISTA ŞI EDITURA „CAIETE SILVANE”

Art. 15 (1) Revista şi Editura “Caiete Silvane” se organizează la nivel de compartiment, cu următoarele atribuţii:

a) editează, tipăreşte şi promovează reviste, cărţi, precum şi alte publicaţii ale oamenilor de cultură din judeţul Sălaj sau care vizează spaţiul sălăjean, pentru îndeplinirea obiectivelor Centrului, aşa cum sunt prevăzute în prezentul Regulament.

b) asigură elaborarea procedurii privind editarea şi distribuirea cărţilor, revistelor şi a altor publicaţii ale Editurii;

c) asigură, prin acte de distribuţie cu titlu gratuit, distribuirea unui anumit număr de exemplare autorilor cărţilor, în baza cesiunii drepturilor de autor;

d) răspunde de asigurarea bazei materiale necesară editării şi difuzării publicaţiilor editate;

e) răspunde de elaborarea şi derularea unor proiecte de editare şi difuzare a materialelor şi lucrărilor de specialitate realizate la nivelul centrului, în format print, audio şi on-line;

f) organizează şi/sau participă la activităţi de documentare, expoziţii şi elaborează monografii şi lucrări de promovare a activităţii Centrului;

g) desfăşoară alte activităţi în conformitate cu obiectivele Centrului, cu  respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

10. ANSAMBLUL FOLCLORIC „MESEŞUL”

Art. 16 (1) Ansamblul Folcloric „Meseşul” îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

b)conservarea şi transmiterea valorilor morale şi artistice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional;

c) păstrarea şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea;

d) stimularea creativităţii şi talentului;

e)cultivarea valorilor şi autenticitaţii creaţiei populare contemporane şi a artei interpretative profesioniste – muzică, coregrafie;

f) desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor de petrecere a timpului liber al populaţiei, valorificând obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;

g) dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

h) organizează şi desfaşoară activităţi cultural-artistice;

i) efectuează culegeri de folclor în vederea îmbogăţirii repertoriului;

j) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare contemporane autentice, precum şi valorile creaţiei populare contemporane;

k) iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe de conservare şi transmitere a valorilor morale şi artistice ale spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale patrimoniului naţional şi universal;

l) sprijină formaţiile artistice de amatori prin organizarea şi susţinerea concursurilor şi festivalurilor folclorice;

m) participă la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

n) organizează şi realizează alte activităţi, în conformitate cu obiectivele instituţiei.

11. COMPARTIMENTUL DE MARKETING CULTURAL

Art. 17 (1) Compartimentul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) promovează produsele culturale ale Centrului, precum şi ale tuturor evenimentelor culturale organizate de Centru;

b) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă;

c) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice;

d) realizează programe de educaţie permanentă, în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi străinătate;

e) iniţiază proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor populari, precum şi a proiectelor de promovare a tradiţiei populare locale;

f) desfăşoară programe adecvate preocupărilor locuitorilor din judeţ pentru petrecerea timpului liber şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale;

g) dezvoltă schimburi culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de manager ce privesc activităţile desfăşurate de Centru.

12. COMPARTIMENTUL FINANCIAR. CONTABILITATE.

SALARIZARE, RESURSE UMANE, SECRETARIAT,

ADMINISTRATIV-JURIDIC, ÎNTREŢINERE-REPARAŢII ŞI DESERVIRE

Art. 18 Compartimentul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului;

– analizează nivelul cheltuielilor bugetare pe capitole ale clasificaţiei bugetare şi întocmeşte variante privind evoluţia lor în perspectivă, pentru acţiunile finanţate din bugetul local;

 întocmeşte rapoarte privind modul de realizare a execuţiei cheltuielilor şi propune măsurile necesare;

– analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea cuprinderii obiectivelor de investiţii, cu respectarea prevederilor legale;

– întocmeşte bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, cu repartizarea pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

– întocmeşte propunerile de repatizare pe trimestre a transferurilor din bugetul ordonatorului principal de credite, pentru echilibrarea bugetului propriu, în vederea finanţării cheltuielilor;

 întocmeşte, lunar, execuţia proprie;

 întocmeşte, anual, contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

 trimestrial, întocmeşte anexele la darea de seama contabilă;

– întocmeşte dispoziţiile bugetare, dispoziţiile şi ordinele de plată, împreună cu ordonanţările de plată, propunerile de angajare a unei cheltuieli şi angajamentul bugetar, conform prevederilor bugetare anuale, trimestriale şi lunare;

 verifică încadrarea în prevederile bugetare anuale şi trimestriale a programului de investiţii;

 întocmeşte propunerile anuale privind cheltuielile administrative;

 întocmeşte documentaţia necesară modificării organigramei, statului de funcţii şi fişei postului;

 gestionează activitatea de organizare, salarizare şi resurse umane a instituţiei;

 asigură gestionarea, securitatea şi buna păstrare a colecţiilor şi a dotării bibliotecii instituţiei;

 asigură piesele de schimb, carburanţi şi lubrifianţi pentru maşinile din dotare;

 efectuează recepţia bunurilor şi materialelor procurate şi asigură depozitarea, conservarea, buna gospodărire şi buna gestionare a lor;

 răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de întreţinere, reparare şi exploatare a mijloacelor auto din dotare;

 întocmeşte actele privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi, întocmeşte fişele activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi eliberează foile de parcurs;

 asigură efectuarea zilnică a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente, în limita fondurilor alocate prin buget cu această destinaţie;

 asigură întreţinerea instalaţiilor de încălzire, alimentare cu apă şi energie electrică din sediul instituţiei;

 elaborează propunerile anuale privind reparaţiile capitale şi curente pentru imobilele şi mijloacele fixe din dotare;

 participă la inventarierea mijloacelor şi obiectelor de inventar şi a celor privind transmiterea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar la alte unităţi;

 răspunde de gospodărirea energiei electrice, combustibililor şi materialelor;

 asigură curăţenia şi întreţinerea în încăperi, holuri, săli de şedinţă şi alte spaţii;

– asigură întocmirea şi actualizarea contractelor de prestări servicii, urmărind derularea acestora;

– avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a Centrului, precum şi alte acte care produc efecte juridice;

reprezintă şi apără interesele Centrului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti şi a oricăror altor organe cu caracter jurisdicţional;

– urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate din cadrul Centrului atribuţiile ce le revin din acestea;

– analizează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii Centrului şi cauzele care generează prejudicii aduse acesteia;

– asigură respectarea strictă a legalităţii de către toate compartimentele instituţiei;

– avizează asupra legalităţii contractele economice, contractele de muncă, decizii de imputare, decizii de pensionare, decizii de organizare internă, decizii de desfacere a contractelor de muncă etc., precum şi asupra legalităţii oricăror măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Centrului;

– îndeplineşte, potrivit legii, şi alte atribuţii încredinţate de managerul Centrului.

13. PATRIMONIUL

Art. 19 (1) Patrimoniul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj este format din totalitatea bunurilor aflate în proprietate şi/sau administrare.

(2) Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat cu bunuri proprii dobândite în condiţiile legii.

(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea/administrarea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

14. BUGETUL DE VENITURI  ŞI CHELTUIELI

Art. 20 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale instituţiei se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la Consiliul Judeţean Sălaj.

(2) Veniturile proprii se realizează din activităţi realizate direct de Centru, şi anume din:

a) taxe şcolare (selecţie, frecvenţă, diplome);

b) sume încasate din spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale;

c) editarea, tipărirea şi difuzarea unor publicaţii sau cărţi proprii sau de altă producţie, pe orice fel de suport, din domeniile culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) prestarea unor servicii şi/sau activităţi culturale sau de educaţie permanentă, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei, potrivit legii;

e) derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;

f) prestarea altor servicii ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

15. DISPOZIŢIl FINALE

Art. 21 În temeiul prezentului Regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, managerul elaborează regulamentul de ordine interioară al instituţiei.

Art. 22 Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face prin hotărâre a Consiliul Judeţean, la propunerea Consiliului de administraţie.

Sari la conținut