Regulament cu privire la accesul liber la informațiile de interes public

DISPOZIŢIA
nr. 33 din 30.05.2017
privind aprobarea regulamentului cu privire la accesul liber la informațiile de interes public în cadrul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, precum şi pentru desemnarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea activităţilor de informare publică şi pentru urmărirea actualizării site-ului instituţiei cu informaţii de interes public
Managerul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în exercitarea atribuţiilor sale legale, având în vedere:
– referatul din data de 30.05.2017;
– Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;
– Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002;
– în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Cap. 5 art. 11 alin. 3.
DISPUN:
Art. 1: Se aprobă regulamentul cu privire la accesul liber la informațiile de interes public în forma și în conținutul cuprinse în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 2: Pentru îndeplinirea activităților de informare publică, este desemnat dl Tudor Bolgar – consilier juridic.
Art. 3. Pentru urmărirea actualizării site-ului instituției (www.culturasalaj.ro) cu informații de interes public, este desemnat dl Marius Constantin Soare – tehnoredactor
Art. 3: Se constituie Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 4: Prezenta dispoziţie se comunică cu:
– persoanele nominalizate la art. 2 și 3;
– Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare, resurse umane, secretariat, administrativ-juridic, întreţinere-reparaţii şi deservire;
– Dosarul de dispoziţii.
Anexa nr. 1
la Dispoziția nr. 33 din 30.05.2017REGULAMENT CU PRIVIRE LA ACCESUL LIBER LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Capitolul I:
Dispoziții generale
I.1. Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României, cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României și cu legislația în vigoare.
I.2. Asigurarea, de către Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate în acest sens prin art. 2 din dispoziție.
I.3. Informațiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, vor fi prezentate într-o formă accesibilă și concisă, care să faciliteze persoanei interesate legătura cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.
I.4. Persoana desemnată va asigura accesul cetățenilor la informațiile de interes public, conform legislației în vigoare.
I.5. Cererile și plângerile formulate în baza legii 544/2001 vor fi depuse la Secretariatul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, situat în municipiul Zalău, P-ța 1 Decembrie, nr. 12, jud. Sălaj, număr de telefon/fax: 0260/612870.
Capitolul II:
Informarea publică a cetățenilor:
II.1. Pentru urmărirea activităților de informare publică este responsabilă persoana desemnată prin art. 2 al prezentei dispoziții.
II.2. Pentru urmărirea actualizării site-ului instituției (www.culturasalaj.ro) cu informații de interes public este responsabilă persoana desemnată prin art. 3 al prezentei dispoziții.
II.3. Pot fi aduse la cunoștința cetățenilor, din oficiu, următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
b) structura organizatorică, atribuțiile secțiilor și compartimentelor Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, programul de funcționare, programul de audiențe al instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, ale șefilor de secții și de compartimente, precum și al persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei Managerului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
II.4. Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj va actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute în articolul de mai sus.
II.5. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj va întocmi anual, prin intermediul persoanei prevăzute la art. 2 din dispoziţie, un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va fi adresat Managerului Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, va fi făcut public şi va cuprinde:
– numărul total de solicitări de informaţii de interes public;
– numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;
– numărul de solicitări rezolvate favorabil;
– numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.);
– numărul de solicitări adresate în scris: 1. pe suport hârtie; 2. pe suport electronic;
– numărul de solicitări adresate de persoane fizice;
– numărul de solicitări adresate de persoane juridice;
– numărul de reclamaţii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
– numărul de plângeri în instanţă: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluţionare.
II.6. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin persoana desemnată prin art. 2 din dispoziţie, va da din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
II.7. Accesul la informaţiile de interes public prevăzute la art. II.3. se realizează prin:
– afişare la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în mijloace de informare în masă, precum şi în pagina de Internet proprie;
– consultarea lor la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, într-un spaţiu special destinat acestui scop.
II.8. Afişarea la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj este modalitatea minimă obligatorie de difuzare a informaţiilor de interes public comunicate din oficiu.
II.9. Orice persoană are dreptul să solicite şi să obțină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentului regulament, informaţii de interes public.
II.10. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj este obligat să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
II.11. Solicitarea de informaţii de interes public este acţiunea verbală sau scrisă (pe suport hârtie sau electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de interes public).
II.12. Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea (în speță, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj);
b) informația solicitată, astfel încât să permită instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.
II.13. Pentru a facilita redactarea solicitării, şi a reclamaţiei administrative, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj va pune gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip, astfel:
a) modelele formularelor-tip ale cererii de informații de interes public şi ale reclamaţiei administrative sunt prezentate în anexele nr. 3, 4 şi 5 (aceste informaţii pot fi solicitate şi prin e-mail);
b) modelul scrisorii de răspuns la cerere şi cel al scrisorii de răspuns la reclamaţia administrativă sunt prezentate în anexele nr. 6 şi 7.
II.14. În cazul solicitărilor verbale, informația este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere scrisă. Primirea cetățenilor pentru informare-documentare se realizează în zilele de luni până joi intre orele 08:00 și 16:00, respectiv în zilele de vineri între orele 08:00 și 13:30.
II.15. În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând să îi fie rezolvată cererea în termenele prevăzute la art. II.22.
II.16. Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic.
II.17. Solicitarea unor informații de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, se face în scris. Atât cererile în scris, cât și răspunsurile la acestea, sunt înregistrate în registrul de intrări-ieșiri al instituției.
II.18. După primirea și înregistrarea cererii, se efectuează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia se stabilește dacă informația solicitată este o informație comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.
II.19. În cazul în care informația solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură în termen de 5 zile informarea solicitantului despre acest lucru, precum și sursa unde informația solicitată poate fi găsită.
II.20. În cazul în care informația solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite persoanei precizate în art. 2 al dispoziției, pentru ca aceasta să verifice respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind exceptarea de la accesul liber al cetățenilor a unor categorii de informații. Secțiile și compartimentele din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj sunt obligate să identifice și să actualizeze informațiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii.
II.21. În cazul în care informația solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informație, se asigură informarea solicitantului, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, despre acest lucru.
II.22. Termenele pentru comunicarea în scris a răspunsurilor solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea 544/2001, și anume:
a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitată, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial de 10 zile prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru verificarea informației solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificată peste termenul prevăzut la lit. a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.
II.23. În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în termen de 5 zile de la primire persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta.
II.24. Dacă, în urma informațiilor primite, petentul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiție, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. II.22.
II.25. Persoanele care efectuează studii și cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorității sau al instituției publice pe baza solicitării personale, în condițiile legii.
II.26. Persoana desemnată în art. 2 al dispoziției va urmări soluționarea și redactarea în termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către solicitant se va face prin intermediul secretariatului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cu confirmare de primire. Expedierea se face cu același număr cu care a fost înregistrată cererea și cu data expedierii.
II.27. Persoana precizată în art. 2 al dispoziției:
– asigură publicarea buletinului informativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, care va cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute în art. II.3. din regulament;
– asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a raportului de activitate al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
– asigură disponibilitatea în format scris (la afișier, sub formă de broșuri sau electronic, CD, pagină de Internet) a informațiilor comunicate din oficiu, prevăzute în art. II.3. din regulament;
– organizează accesul publicului la informațiile de interes public.
II.28. Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informații:
a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;
b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii;
d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare.
f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.
II.29. Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor aparținând categoriilor prevăzute la art. I.1 revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor.
II.30. Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice.
II.31. Informațiile publice de interes personal nu pot fi transferate între Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și alte autorități publice și viceversa, decât în temeiul unei obligații legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informații.
Capitolul III:
Relațiile cu presa:
III.1. Persoana responsabilă de relațiile cu presa din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj asigură accesul mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public și îndeplinește următoarele atribuții:
a) să furnizeze ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
b) să acorde, fără discriminare, în termen de cel mult 2 zile de la înregistrare, acreditarea ziariștilor precum și reprezentanților radioului și televiziunii;
c) să informeze în timp util și să asigure accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
d) să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri etc.
e) să difuzeze ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau de activități ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
f) să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
g) în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obținerea acreditării de presă pentru un alt ziarist.
III.2. Informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
III.3. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin persoana desemnată în art. 2 din dispoziție, are obligația să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferințe de presă pentru aducerea la cunoștință a informațiilor de interes public. În cadrul conferințelor de presă, autoritățile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informații de interes public.
III.4. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj are obligația să acorde fără discriminare acreditare ziariștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă. Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
III.5. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj poate refuza acordarea acreditării sau poate retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității autorității publice și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condițiile și în limitele legii. Refuzul acordării acreditării și retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris și nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru alt ziarist.
III.6. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin persoana desemnată în art. 2 din dispoziție, are obligația să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferințelor de presă sau oricăror alte acțiuni publice organizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.
Capitolul IV:
Sancțiuni:
IV.1. În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă Managerului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.
IV.2. Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. IV.1. in termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament.
IV.3. Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor prezentului regulament, la nivelul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, potrivit prevederilor anexei nr. 2. Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:
a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
b) efectuează cercetarea administrativă;
c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru persoana responsabilă şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate;
e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
IV.4. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute în Legea nr. 544/2001, precum şi în normele metodologice de aplicare a acesteia, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în art. II.22. din prezentul regulament.
IV.5. Refuzul explicit sau tacit de al persoanei desemnate prin art. 2 din dispoziție de a aplica prevederile prezentului regulament si ale Legii nr. 544/2001 constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
IV.6. Împotriva acestui refuz se poate depune reclamație la Managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.
IV.7. Dacă, după cercetarea administrativă, reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
IV.8. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. II.22.
IV.9. Instanța poate obliga Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale. Hotărârea tribunalului este supusă recursului. Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. Atât plângerea, cât și apelul, se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.

Capitolul V:
Dispoziții finale:
V.1. Persoanele desemnate pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 prin art. 2 și 3 din dispoziție răspund conform Codului muncii și conform Regulamentului de ordine interioară al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, pentru încălcarea prevederilor legii și prezentului regulament.
V.2. Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor vizând nerespectarea Legii nr. 544/2001, se constituie o comisie, prin dispoziția Managerului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, conform anexei nr. 2. Această comisie va primi reclamațiile, va întreprinde cercetările ce se impun și va comunica răspunsul la reclamație.
V.3. Prezentul regulament este formulat în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi în baza normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002.
Anexa nr. 2
la Dispoziţia nr. 33 din 30.05.2017

Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public

nr. crt. nume, prenume funcţie calitate
1 Marcela Domuța Șef secție președinte
2 Melinda Brisc Contabil-șef membru
3 Cristian Moldovan Șef secție membru

Anexa nr. 3
La Dispoziția nr. 33 din 30.05.2017
CERERE-TIP

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………………………………………………………………….
Sediul/Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă …………………………………………………………………………………………….,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anexa nr. 4
La Dispoziția nr. 33 din 30.05.2017

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (1)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………………………………………………………………….
Sediul/Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………  Data ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă …………………………………………………………………………………………….,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ……………. din data de …………………………… am primit un răspuns negativ, la data de ……………………………., într-o scrisoare semnată ……………………….
…………………………  (completaţi numele respectivului funcţionar).

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

…………………………….
(semnătura petentului)

Numele şi adresa petentului ……………………………………………  Adresa ……………………………………………
……………………  Telefon …………………………………………..  Fax ………………………………………………
Anexa nr. 5
La Dispoziția nr. 33 din 30.05.2017

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (2)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………………………………………………………………….
Sediul/Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă …………………………………………………………………………………………….,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. …………. din data de …………………………. nu am
primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

……………………………..
(semnătura petentului)

Numele şi adresa petentului ………………………………………. Adresa …………………………………………………
…………………………………..  Telefon …………………………………….  Fax ………………………….
Anexa nr. 6
La Dispoziția nr. 33 din 30.05.2017

RĂSPUNS LA CERERE

De la:
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………………………………………………………………….
Sediul/Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………
Persoana de contact …………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Către:
Numele şi prenumele petentului ………………………………………………………………………………………………..  Adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă …………………………………………………………………………………………….,

În urma cererii dumneavoastră nr. …………. din data de ……………, prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitaţi o copie de pe următoarele documente:  ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..  (1) vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informațiile solicitate;
(2) vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi identificate și expediate în termenul iniţial de 10 zile, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;
(3) vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie să vă adresaţi la ………………
…………………………………………………………., întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile solicitate;
(4) vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;
(5) vă informăm că informaţiile solicitate nu există în baza de date a instituţiei noastre.
Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail
(opţional): ………………………………………………………………………………………………………………………………

Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul):
……………………………………….. .

Al dumneavoastră,
(semnătura funcţionarului)

Anexa nr. 7
La Dispoziția nr. 33 din 30.05.2017

RĂSPUNS LA RECLAMAȚIE

De la:
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………………………………………………………………….  Sediul/Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………
Persoana de contact …………………………………………………………………………………………………………………  Data ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Către:
Numele şi prenumele petentului ………………………………………………………………………………………………..  Adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă …………………………………………………………………………………………….,

În urma reclamaţiei dumneavoastră nr. …………………….. din data de………………….., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, după răspunsul negativ primit / întârzierea răspunsului la cererea nr. ………….. din data de ……………………….., prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:
(1) se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;
(2) nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar. Vă asigurăm, cu scuzele noastre, că informaţiile de interes public solicitate vă vor fi transmise în termenul legal de 15 zile. Funcționarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă priveşte a fost sancţionat cu ……………………

Al dumneavoastră,
(semnătura conducătorului  autorităţii sau instituţiei publice)

Anexa nr. 8
La Dispoziția nr. 33 din 30.05.2017

CADRU ORIENTATIV
Pentru elaborarea raportului anual de activitate al autorității sau instituției publice

Un raport de activitate va trebui să prezinte următoarele elemente standard:misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele autorității sau instituției publice;
raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
propuneri pentru remedierea deficiențelor.

Lista informațiilor de interes public care pot fi comunicate din oficiu:
Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj: a se vedea Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în secțiunea „despre noi” a site-ului;
Structura organizatorică, atribuțiile secțiilor și compartimentelor Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, programul de funcționare, programul de audiențe al instituției: a se vedea organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției, în secțiunea „despre noi” a site-ului;
Numele și prenumele persoanelor din conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, ale șefilor de secții și de compartimente, precum și ale persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice:
Daniel Săuca – manager;
Melinda Brisc – contabil-șef;
Marcela Domuța – șef secție Școala Populară de Arte și Meserii;
Paula Taloș – șef secție Ansamblul Folcloric „Meseșul”;
Cristian Moldovan – șef secție Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale;
Tudor Bolgar – consilier juridic responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public;
Marius Soare – tehnoredactor responsabil cu urmărirea actualizării site-ului instituției (www.culturasalaj.ro) cu informații de interes public.
Coordonatele de contact ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet: se găsesc în secțiunea „contact” de pe site-ul instituției
Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil: contul de execuție a bugetului pe anul în curs
Lista cuprinzând documentele de interes public:
– Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
– organigrama și statul de funcții ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
– rapoartele anuale de activitate;
– declarații de avere;
– dispozițiile cu caracter normativ emise de managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
– obiective de investiții;
– procedurile de achiziții publice;
– programul anual al achizițiilor publice;
– dosarele achizițiilor publice
– bugetul de venituri și cheltuieli;
– comunicatele de presă.
Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate:
– acte financiar-contabile;
– acte specifice activității de resurse umane;
– acte rezultând din activitatea administrativă a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj;
– registrul de intrări/ieșiri
Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate: a se vedea regulamentul cu privire la accesul liber la informațiile de interes public, disponibil în secțiunea “despre noi” a site-ului instituției.

Sari la conținut